fbpx

Explore 62 north

Please do not hesitate to contact us with any question you may have.

Explore 62 north AS
Indre kulen 55
6718 Deknepollen
Norway

Phone +47 99 69 81 13
bottlemail @ explore62.com


VAT 922 319 502 MVA


Iban: NO23 3633 6205 349
BIC / Swift: SPAVNOBBXXX


.


Vær vennlig og les gjennom våre reisevilkår før du bestiller en reise ved oss! Dette er en avtale som du som gjest inngår med Explore 62 North AS som reisearrangør.

§ 1 VIKTIGE UTGANGSPUNKT / SPESIELLE FORHOLD

Explore 62 North arrangerer reiser til sjøs, spesialturer som ski og seil, Havfisketurer og Havørnsafari.

Våre turer er naturbaserte opplevelser og aktiviteter som stiller spesielle krav både til oss som arrangør og våre deltagere. Vi legger opp reiseruter hvor vi benytter lokale underleverandører samt bruker transportmidler hvis drift og regularitet til tider blir berørt av plutselige og uforutsigbare endringer. På havet og i fjellet, er sikkerheten alltid i fokus, og vi vil uten forvarsel kunne måtte endre planlagt seilas og finne alternativer for å holde gjester og mannskap trygge.

Våre destinasjoner vil også være mer utsatt for skiftende naturgitte forhold enn andre reisemål. Alt dette krever fleksibilitet i våre reiseprogram. Disse forholdene fører imidlertid til at våre beskrivelser av reiseruter, turinnhold og tidsangivelser slik de framgår av vårt materiell, fra tid til annen må endres på kort varsel. Der vi har mulighet til det, vil slike endringer bli meddelt før avtaleinngåelse. Der behovet for endringer inntrer etter bestilling, enten før eller etter avreise, vil vi i så stor grad som mulig sørge for at innhold/aktiviteter/reisemål/transport ligger så tett opp til det opprinnelige som mulig, og innenfor den samme prisrammen.

Våre spesielle produksjonsforhold har ført til at vi må ha egne bestemmelser om lengre betalingstidspunkter, gebyrer og avbestilling mot vederlag i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for Pakkereiser. Punktene nedenfor sammen med informasjonen i detaljprogrammet utgjør våre avtalevilkår.

Som turoperatør gjør vi alt som står i vår makt for å løse eventuelle problemer som kan oppstå. I ekstreme tilfeller kan i siste omgang et reisemål bli byttet ut med et annet. Hvor ytre omstendigheter (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget, medfører det ingen reduksjon i reisens pris. Blir reisen kansellert grunnet dårlig vær eller andre omstendigheter som krig, terror eller pandemi tilbys ny reise ved senere anledning eller 25% kontant refusjon og tilbakebetaling. Alle deltakere må ha sin egen reiseforsikring!

Vær oppmerksom på at våre reiser innebærer at det kan oppstå farer og ulykker. Du som kunde må være innforstått med at deltagelse gjøres på eget ansvar. Dette elementet er langt mer fremtredende på våre reiser enn på de fleste andre pakkereiser. Våre turledere er erfarne for våre reisemål og deres anvisninger må følges. Dersom det likevel oppstår ulykker eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar overfor turleder eller overfor oss.

Våre reiser foregår ofte i et værutsatt område, og reisene kan være basert på en logistikk som er sårbar for dårlig vær, tekniske problemer eller rett og slett uhell. Det kan eksempelvis innebære at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i så tilfelle hjelpe deg med å endre hjemreisetidspunktet på flybilletten, men vi kan ikke garantere at nye billetter vil bli utstedt uten kostnader for deg som deltager. Sikkerheten for deltakerne på turene vil alltid være i fokus for våre turledere og for oss. Dersom det oppstår uventede situasjoner grunnet værforhold, temperaturer, sykdom mm. og dette etter turlederens vurdering av sikkerhet for alle deltagerne gjør det nødvendig å foreta endringer i reisen etter at den er startet, plikter du å følge det endrede opplegg.

Merkostnader som følge av nye billetter, transportkostnader, kost og losji mm må du i så tilfelle dekke selv. Explore 62 North opptrer noen ganger som formidler for ulike leverandører og samarbeidspartnere, og det er i de tilfellene disse som er kontraktspartner. Vi har dermed ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester.


§ 2 DITT ANSVAR
§ 2.1
Avbestillingsbeskyttelse må tegnes samtidig med at reisen bestilles. Hvis slik beskyttelse ikke er tegnet, gjelder våre vanlige avbestillingsregler §5. Eventuell avbestillingen må skje skriftlig umiddelbart etter at man ble klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap.

§ 2.2
Du er pliktig å ha tegnet en fullgod syke og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På våre ski og seil turer må en ha forsikring som dekker toppturer på ski

§ 2.3
Du har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med din bestilling.

§ 2.4
Noen av våre turer er fysisk og teknisk krevende. Du plikter derfor å være i god fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise. Kontakt Explore 62 north for krav til fysisk form og teknisk kompetanse for din tur.

§ 2.5
Du står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell adresseendring slik at informasjon og reisedokument kommer frem i tide.

§ 2.6
Du plikter å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning.

§ 2.7
Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen.

§ 2.8
Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av myndigheter, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l.

§ 2.9
Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv. Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

§ 2.10
Explore 62 North påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.§3 BESTILLING/DEPOSITUM/BETALING/ENDRING
§ 3.1
Påmelding/bestilling av reiser med Explore 62 North skal skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende. Angrefristlovens hevingsrett gjelder ikke for reservasjonstjenester.

§ 3.2
Reisen betales i sin helhet ved bestilling, med mindre er skriftlig avtalt med Explore 62 North AS.

§ 3.3
Endringer i bestillingen er mulig for turen innenfor samme sesong, forutsatt at endringen lar seg gjennomføre. Enighet om dette skal være skriftlig.§ 4 EXPLORE 62 NORTH SITT ANSVAR
§ 4.1
Explore 62 North forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold ifølge utsendt reisebeskrivelse. Det tas imidlertid forbehold om forhold som ligger utenfor vår kontroll, herunder dårlig vær, krig, terror eller pandemi.

§ 4.2
Ved våre seilturer kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Minimum deltagerantall framkommer i turbeskrivelsen på nettsiden vår. Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall, kan vi likevel ofte gjennomføre reisen mot et pristillegg. Dersom vi må innstille reisen, vil den reisende få beskjed om dette senest 30 dager før avreise. Hele det innbetalte beløpet vil bli refundert.§ 5 AVBESTILLING OG REFUSJON
§ 5.1
Eventuell avbestilling må skje skriftlig eller elektronisk.
Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer Explore 62 North i hende. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag, må en eventuell avbestilling være innkommet på nærmeste vanlige virkedag før denne.


§ 5.2 BETINGELSER VED AVBESTILLING OG KANSELLERING PÅ SKI OG SEIL
På våre Ski og Seil eventyr må vi bestille havneplass, tindeveileder (skiguide) og bord på restauranter god tid i forveien. Vi må av den grunn ha strenge kansellerings betingelser

*  Ved kansellering mer enn 60 dager før turen starter vil du få tilbakebetalt 100% av din innbetaling
*  Ved kansellering mellom 59 - 30 dager før turen starter vil du få tilbakebetalt 50% av din innbetaling
*  Ved kansellering mellom 29 - 14 dager før turen starter vil du få tilbakebetalt 25% av din innbetaling
*  Ved kansellering mindre en 14 dager før turen starter vil du ikke få noen tilbakebetaling og innbetalt beløp er tapt i sin helhet.

§ 5.3
Ved uteblivelse på avreisedagen gis ingen refusjon, uansett årsak, og eventuelle krav må rettes til ditt eget forsikringsselskap.

§ 5.4
Om reisen ikke kan gjennomføres grunnet utenforstående omstendigheter som dårlig vær, terror, krig eller pandemi (force majeure) vil hele reisens verdi og innbetalt beløp gå tapt


§ 5.5 BETINGELSER VED AVBESTILLING OG KANSELLERING PÅ DAGSTURER


*  Kansellering mer enn 96 timer før turen starter vil du få tilbakebetalt 100% av din innbetaling
*  Kansellering 95 – 48 timer før turen starter vil du få tilbakebetalt 50% av din innbetaling
*  Kansellering mindre enn 47 timer før turen starter er det ingen refusjon/tilbakebetaling.


§ 6 REKLAMASJON / TVISTESPØRSMÅL
§ 6.1
Om du mener at det foreligger en feil/ mangel ved reisen må du ta dette opp med turleder umiddelbart. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest en måned etter at turen er avsluttet sendes en skriftlig, begrunnet klage til Explore 62 North.

§ 6.2
Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av ovenstående reisebetingelser, kan dette bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Et hvert søksmål skal reguleres etter norsk rett.

§ 6.3
Det tas forbehold om trykkfeil i detaljprogrammet og prisliste, samt på våre nettsider.§ 7. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED TEKST OG BILLEDBRUK
På noen av våre turer publiserer vi bilder på sosiale medier, og her nevnes deltakere med fornavn. Explore 62 North benytter også turbilder aktivt i sin markedskommunikasjon. Dersom man ikke ønsker å være med på slike bilder, må turleder underrettes senest ved avreise.