fbpx

Explore 62 north

Please do not hesitate to contact us with any question you may have.

Explore 62 north AS
Indre kulen 55
6718 Deknepollen
Norway

Phone +47 99 69 81 13
bottlemail @ explore62.com


VAT 922 319 502 MVA


Iban: NO23 3633 6205 349
BIC / Swift: SPAVNOBBXXX


.


Vær vennlig og les gjennom våre reisevilkår før du bestiller en reise ved oss! Dette er en avtale som du som gjest inngår med Explore 62 North AS som reisearrangør.

 • § 1. VIKTIGE UTGANGSPUNKT / SPESIELLE FORHOLD

  Explore 62 north arrangerer reiser til sjøs, spesialturer som ski og seil, Havfisketurer og Havørnsafari. Vi forholder oss til lov om Pakkereiser nr. 57. 1995 med forskrifter og de alminnelige vilkår for Pakkereiser som er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO).

Våre turer er basert på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som stiller spesielle krav både til oss som arrangør og våre deltagere. Vi legger opp reiseruter hvor vi benytter lokale underleverandører samt bruker transportmidler hvis drift og regularitet til tider blir berørt av plutselige og uforutsigbare endringer. På havet er sikkerheten alltid i fokus, og vi vil uten forvarsel kunne måtte endre planlagt seilas og finne alternativer for å holde gjester og mannskap trygge.

Våre destinasjoner vil også være mer utsatt for skiftende naturgitte forhold enn andre reisemål. Alt dette krever fleksibilitet i våre reiseprogram. Disse forholdene fører imidlertid til at våre beskrivelser av reiseruter, turinnhold og tidsangivelser slik de framgår av vårt materiell, fra tid til annen må endres på kort varsel. Der vi har mulighet til det, vil slike endringer bli meddelt før avtaleinngåelse. Der behovet for endringer inntrer etter bestilling, enten før eller etter avreise, vil vi i så stor grad som mulig sørge for at innhold/aktiviteter/reisemål/transport ligger så tett opp til det opprinnelige som mulig, og innenfor den samme prisrammen.

Våre spesielle produksjonsforhold har ført til at vi må ha egne bestemmelser om størrelse av depositum, betalingstidspunkter, gebyrer og avbestilling mot vederlag i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for Pakkereiser, se nedenstående. Punktene nedenfor sammen med informasjonen i detaljprogrammet utgjør våre avtalevilkår.

Som turoperatør gjør vi alt som står i vår makt for å løse eventuelle problemer som kan oppstå. I ekstreme tilfeller kan i siste omgang et reisemål bli byttet ut med et annet. Hvor ytre omstendigheter (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget, medfører det normalt ingen reduksjon i reisens pris.

Vær oppmerksom på at våre reiser innebærer at det kan oppstå farer og ulykker. Du som kunde må være innforstått med at deltagelse gjøres på eget ansvar. Dette elementet er langt mer fremtredende på våre reiser enn på de fleste andre pakkereiser. Våre turledere er erfarne for våre reisemål og deres anvisninger må følges. Dersom det likevel oppstår ulykker eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar overfor turleder eller overfor oss.

Våre reiser foregår ofte i et værutsatt område, og reisene kan være basert på en logistikk som er sårbar for dårlig vær, tekniske problemer eller rett og slett uhell. Det kan eksempelvis innebære at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i så tilfelle hjelpe deg med å endre hjemreisetidspunktet på flybilletten, men vi kan ikke garantere at nye billetter vil bli utstedt uten kostnader for deg som deltager. Sikkerheten for deltakerne på turene vil alltid være i fokus for våre turledere og for oss. Dersom det oppstår uventede situasjoner grunnet værforhold, temperaturer, sykdom mm. og dette etter turlederens vurdering av sikkerhet for alle deltagerne gjør det nødvendig å foreta endringer i reisen etter at den er startet, plikter du å følge det endrede opplegg.

Merkostnader som følge av nye billetter, transportkostnader, kost og losji mm må du i så tilfelle dekke selv. Explore 62 north opptrer noen ganger som agent/formidler for ulike leverandører og samarbeidspartnere, og det er i de tilfellene disse som er kontraktspartner. Vi har dermed ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester.


§ 2. DITT ANSVAR

 • § 2.1
  Avbestillingsbeskyttelse må tegnes samtidig med at reisen bestilles. Hvis slik beskyttelse ikke er tegnet, gjelder våre vanlige avbestillingsregler §5. Eventuell avbestillingen må skje skriftlig umiddelbart etter at man ble klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap.
 • § 2.2
  Du er pliktig å ha tegnet en fullgod syke og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På våre ski og seil turer må en ha forsikring som dekker toppturer på ski.
 • § 2.3
  Du har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med din bestilling.
 • § 2.4
  Noen av våre turer er fysisk og teknisk krevende. Du plikter derfor å være i god fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise. Kontakt Explore 62 north for krav til fysisk form og teknisk kompetanse for din tur.
 • § 2.5
  Du står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell adresseendring slik at informasjon og reisedokument kommer frem i tide.
 • § 2.6
  Du plikter å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning.
 • § 2.7
  Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen.
 • § 2.8
  Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av myndigheter, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l.
 • § 2.9
  Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv. Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.
 • § 2.10
  Explore 62 north påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.§ 3. BESTILLING/DEPOSITUM/BETALING/ENDRING

 • § 3.1
  Påmelding/bestilling av reiser med Explore 62 north skal skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende. Angrefristlovens hevingsrett gjelder ikke for reservasjonstjenester.
 • § 3.2
  Faktura for depositum, på 5000,-, utsendes av Explore 62 north etter mottatt påmelding og forfaller innen 10 dager. For kurs/reiser med totalbeløp under kr 10 000 faktureres hele beløpet ved påmelding og forfaller innen 10 dager. Halvparten av dette beløpet anses da som depositum.
 • § 3.3
  Betaling. Reisens restbeløp (minus depositum) må være Explore 62 north i hende senest 60 dager før avreise. Ved eventuell bestilling etter dette, forfaller hele reisens beløp til betaling innen 3 dager.
 • § 3.4
  Endringer i bestillingen er mulig for turen innenfor samme sesong, forutsatt at endringen lar seg gjennomføre.§ 4 EXPLORE 62 NORTH SITT ANSVAR

 • § 4.1
  Ved kjøp av en pakkereise gjelder pakkereiseloven.
 • § 4.2
  Explore 62 north forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold ifølge utsendt reisebeskrivelse. Det tas imidlertid forbehold om forhold som ligger utenfor vår kontroll.
 • § 4.3
  Ved våre seilturer kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Minimum deltagerantall framkommer i turbeskrivelsen på nettsiden vår. Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall, kan vi likevel ofte gjennomføre reisen mot et pristillegg. Dersom vi må innstille reisen, vil den reisende få beskjed om dette senest 30 dager før avreise. Hele det innbetalte beløpet vil bli refundert.§ 5. AVBESTILLING OG REFUSJON

 • § 5.1
  Eventuell avbestilling må skje skriftlig eller elektronisk.

Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer Explore 62 north i hende. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag, må en eventuell avbestilling være innkommet på nærmeste vanlige virkedag før denne.

 • § 5.2
  Refusjon ved avbestilling av en reise skjer etter følgende regler: Ved avbestilling av reisen mer enn 60 dager før avreise tapes depositum. Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før avreise tapes 50 prosent av reisens totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise tapes 100 prosent av reisens totalsum.
 • § 5.2 A
  Så lenge Covid-19 pandemien pågår er vår frist for avbestilling redusert fra 30 til 7 dager.
 • § 5.3
  Ved uteblivelse på avreisedagen gis ingen refusjon, uansett årsak, og eventuelle krav må rettes til sitt eget forsikringsselskap.
§ 6. REKLAMASJON / TVISTESPØRSMÅL

 • § 6.1
  Om du mener at det foreligger en feil/ mangel ved reisen må du ta dette opp med turleder umiddelbart. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest en måned etter at turen er avsluttet sendes en skriftlig, begrunnet klage til Explore 62 north.
 • § 6.2
  Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av ovenstående reisebetingelser, kan dette bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Et hvert søksmål skal reguleres etter norsk rett.
 • § 6.3
  Det tas forbehold om trykkfeil i detaljprogrammet og prisliste, samt på våre nettsider.§ 7. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED TEKST OG BILLEDBRUK

På noen av våre turer publiserer vi bilder på sosiale medier, og her nevnes deltakere med fornavn. Explore 62 north benytter også turbilder aktivt i sin markedskommunikasjon. Dersom man ikke ønsker å være med på slike bilder, må turleder underrettes senest ved avreise.